FE_bez_MIiR_rgb

Wprowadzenie przez ML System S.A. akcji do publicznego obrotu na GPW w Warszawie

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-20202, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności firmy ML System S.A. poprzez pozyskanie kapitału o charakterze udziałowym na rynku regulowanym GPW.

Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie emisja nowej serii akcji Spółki (debiut), które zostaną wprowadzone do obrotu na rynku GPW.

Skutkować to będzie m.in.:

 1. Łatwiejszym dostępem do zasobów szerokiego kręgu kapitałodawców.
 2. Wzrostem wiarygodności na rynku.
 3. Wiarygodną wycena akcji Spółki.
 4. Silnym wzrostem wartości pakietów akcji.

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.10.2018

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIR.03.01.05-18-0006/16-00

Wartość Projektu: 553 640,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 269 000,00 PLN

www.dreamsart.pl

„ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV”

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-20202, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego jakim jest system paneli fotowoltaicznych ULTRAPV.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji systemu żaluzji fotowoltaicznych ULTRAPV.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się obniżoną wagą całej konstrukcji oraz zwiększoną transmisją części frontowej modułu, co skutkować będzie zwiększonym procentem energii słonecznej bezpośrednio przechodzącej przez szkło i docierającej do elementów czynnych modułów fotowoltaicznych. Dodatkowym atutem produktu będzie podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, w tym uderzenia, zarysowanie i ścieranie. Podkreślić należy, że wdrażane rozwiązanie pozwali elastycznie dostosować się do tendencji rynkowych poprzez możliwość wykorzystania modułów fotowoltaicznych należących do różnych generacji, poczynając od powszechnie stosowanych ogniw krzemowych, cienkowarstwowych, po najnowocześniejsze elektrochemiczne ogniwa barwnikowe, ogniwa w oparciu o kropki kwantowe, czy ogniwa perowskitowe.

Okres realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.05.2018

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-18-0038/15-00

Wartość Projektu: 36 017 963,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 20 000 000,00 PLN

www.dreamsart.pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji firmy ML System poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego, jakim jest PVGLASS+ – fotoniczna wielofunkcyjna szyba zespolona.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej w skali świata fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby zespolonej PVGLASS+ będącej wynikiem prowadzonych przez Spółkę ML System własnych prac B+R.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu jakim jest moduł szyby zespolonej ze zintegrowaną warstwą fotoniczną, grzewczą oraz fotowoltaiczną. Do najważniejszych parametrów i funkcji modułów PVGLASS+, stanowiących o jego przewadze na rynku należą:

 1. Oszczędność energii.
 2. Funkcja grzewcza.
 3. Możliwość zmiany i regulacji transparentności.

Planowanymi do osiągnięcia efektami dla ML System S.A. będą:

 1. Wzrost konkurencyjności firmy na rynku BIPV.
 2. Utrzymanie pozycji lidera w branży.
 3. Poszerzenie asortymentu firmy o nowy produkt – PVGLASS+.
 4. Wzrost zatrudnienia w firmie.
 5. Zacieśnienie współpracy pomiędzy członkami ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, do którego należy Spółka ML System.

Ponadto, Projekt przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.07.2017

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.01-18-0023/15-00.

Wartość Projektu: 12 300 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 7 000 000,00 PLN

logo

Tytuł projektu: „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego”

Okres realizacji projektu: 01.11.2015 – 30.06.2018

Cel projektu: Celem badań fazy B+R jest przygotowanie technologii pozwalającej wdrożyć zestaw szybowy przeznaczony dla budownictwa energetycznie dodatniego.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu do oferty ML System zostanie wprowadzony innowacyjny zestaw szybowy, składający się z trzech elementów:

– szkła fotowoltaicznego opartego na ogniwach fotowoltaicznych III generacji, wykorzystujących nanokrystaliczne absorbery nowego typu – QD, umieszczonego po zewnętrznej stronie zestawu. Jego zadaniem będzie absorbcja promieniowania słonecznego i jego konwersja na energię elektryczną,

– szyby środkowej, pokrytej warstwą luminoforu, który po wzbudzeniu światłem z zakresu UV i fioletu będzie emitować widmo w obszarze widzialnym, co pozwoli na sterowanie transparentnością zestawu szybowego. Taka szyba będzie zarówno przepuszczać do pomieszczenia światło dzienne jak i świecić (dawać poświatę) w założonym kolorze (i/lub wzorze) w nocy,

– szyby wewnętrznej, pokrytej cienką warstwą rezystancyjną, zaopatrzoną w elektrody zasilane prądem elektrycznym, co powoduje iż może ona pełnić rolę urządzenia grzewczego,

Wartość projektu: 12 992 058,14

Wkład Funduszy Europejskich: 10 208 907,95

Projekt: „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego” (umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.00-18-0598/15), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach  Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

FE_IR_rgb

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Głównym celem projektu jest wzrost znaczenia firmy z sektora MŚP (ML System) we wdrażaniu wyników B+R do działalności gospodarczej.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych służących wprowadzeniu na rynek znacznie ulepszonego, innowacyjnego na skalę co najmniej europejską, dotychczas niewytwarzanego przez Wnioskodawcę produktu – wielobusbarowy semielastyczny panel fotowoltaiczny – będącego wynikiem prac B+R.

Zakładane przez Spółkę efekty realizacji projektu

Efekty dla Wnioskodawcy:

 1. Stworzenie warunków do wytworzenia nowych typów modułów fotowoltaicznych.
 2. Wzrost sprzedaży dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.
 3. Kreowanie własnej marki.

Efekty społeczno – gospodarcze:

 1. Wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 2. Wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podkarpackiego.
 3. Ułatwienie dostępności do produktu osobom niepełnosprawnym – zastosowanie zasady uniwersalnego projektowania.
 4. Podniesienie innowacyjności regionu i jego atrakcyjności, co może przełożyć się na napływ kapitału zewnętrznego/powstawanie nowych podmiotów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.03.2018

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.01.04.01-18-0911/16-00

Wartość Projektu: 12 219 189,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 954 010,00 PLN

multibusbarowy

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest osiągnięcie przewagi technologicznej Spółki głównie w produkcji ogniw fotowoltaicznych III generacji.

Przedmiotem projektu jest rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo Rozwojowego (FCBR), który umożliwi wypracowanie przewagi technologicznej pozwalającej na zagospodarowanie nisz rynkowych oraz ekspansję zagraniczną Spółki ML System w oparciu o połączenie jakości, funkcjonalności i wydajności.

Zakładanym przez Spółkę efektem realizacji projektu będzie uzyskanie ogniw fotowoltaicznych o poprawionych, udoskonalonych bądź całkowicie zmienionych parametrach, które finalnie prowadzić będą do zmaksymalizowania uzysków energetycznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.01.2020

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0059/15-00

Wartość Projektu: 23 154 750,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 158 750,00 PLN

logo