Strona główna > Projekty UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa nr 4: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Pilotaż: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.06.00-18-016/12-00
Wartość projektu: 51 906 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 20 000 000 PLN