Strona główna > Projekty UE > Projekty zrealizowane

„Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility”

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

 

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji ML System poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – szyby zespolonej polepszającej wszystkie

istotne parametry w stosunku do tradycyjnych szyb niskoemisyjnych powszechnie stosowanych, co wpłynie na zrewolucjonizowanie światowej branży motoryzacyjnej i budowlanej. Produkt będzie miał pozytywny wpływ na ograniczenie efektu cieplarnianego, zrównoważony transport i zrównoważone budownictwo.

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej w skali świata szyby zespolonej Active Glass generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży mobility. Proponowane rozwiązanie dzięki możliwości personalizacji kształtu może być stosowane we wszystkich rodzajach przeszkleń i systemów mocowania. Dodatkowo szyba występuje w wersji PPOŻ zapewniając ochronę ogniową. Projekt będzie realizowany we współpracy z podmiotem współpracującym.

 

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się polepszeniem wszystkich istotnych parametrów w stosunku do tradycyjnej szyby niskoemisyjnej powszechnie stosowanej.

 

Okres realizacji projektu: 15.12.2020 – 31.12.2023

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.02-18-0017/19-00

Wartość Projektu: 180 945 423,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 88 289 670,00 PLN

 

Zintegrowany aktywny system pokryć dachowych Active Tile (ML-Active Tile)

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

 

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek integralnego systemu aktywnych fotowoltaicznie pokryć dachowych, odpowiadającemu wymaganiom rynkowym, zarówno w kontekście spełniania kryteriów energetycznych budynku, jak i aspektów wizualnych. W ramach realizacji projektu planuje się zbudowanie kompleksowej linii produkcyjnej dedykowanej do wytwarzania systemu Active Tile, składającego się z urządzeń do przygotowania konstrukcji, systemu przygotowania i depozycji warstwy ceramicznej oraz układu integracji ogniwa PV wraz z układem przeznaczonym do wykonania połączeń elektrycznych.

 

Rezultatem projektu będzie innowacyjny system fotowoltaicznego pokrycia dachowego integrujący dedykowany system mocowań oraz aktywną multifunkcyjną dachówkę, wykorzystującą w swej budowie ceramiczny nadruk wykonany techniką wysokorozwiniętego druku inkJet. Proponowane rozwiązanie łączy w sobie zalety tradycyjnych pokryć dachowych z funkcjonalnością generacji energii elektrycznej dodatkowo poprawiając izolację termiczną oraz daje możliwość personalizacji koloru i kształtu.

 

Efektem realizacji projektu będzie aktywna dachówka fotowoltaiczna, wykorzystująca wysokorozdzielczy nadruk ceramiczny z inkluzjami metalicznymi, zintegrowana z systemem mocowania.

 

Okres realizacji projektu: 01.12.2022 r. – 31.12.2023 r.

Umowa o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.03.01-18-0014/22-00

Wartość Projektu: 19 661 550,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 591 000,00 PLN

 

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: PBSE.

Głównym celem prowadzonych prac B+R jest przygotowanie technologii pozwalającej wdrożyć innowacyjne ogniwo PV.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty nowego, innowacyjnego rodzaju ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem struktur niskowymiarowych.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się obniżoną nominalną temperaturą pracy ogniwa, zmniejszonymi stratami wydajności ogniw krzemowych, efektywnym wykorzystaniem promieniowania z zakresu UV. Dodatkowymi atutami będą: personalizacja koloru ogniw przy zachowaniu ich sprawności, promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz obniżenie kosztów produkcji.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 30.11.2023

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.02.00-00-0265/17-00

Wartość Projektu: 34 590 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 25 767 685,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: PBSE

 „QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive”

 

Projekt realizowany jest w ramach: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,  Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: https://www.gov.pl/web/ncbr

Projekt jest realizowany w konsorcjum z PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND Sp. z o.o.

Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej na skalę światową szyby fotowoltaicznej umożliwiającej konwersję światła słonecznego na energię elektryczną do zastosowań w branży automotive.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty nowego, innowacyjnego rodzaju szkła o określonym profilu krzywizny z zastosowaniem w branży automotive

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się wysoką transparentnością przy jednoczesnej generacji energii elektrycznej, poprawa izolacji absorbcji zakresu IR oraz określony profil krzywizny szkła do zastosowania m.in. w samochodach elektrycznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.  – 31.10.2023 r.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1156/20-00

Wartość Projektu: 19 432 475,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12 185 985,01 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Projekt zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

 

Głównym celem zrealizowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji ML System poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego – szyby z powłoką selektywną wykorzystującą nanowarstwę półprzewodnikową.

 

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej, innowacyjnej nanopowłokowej szyby zespolonej o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży automotive, o cechach poprawiających własności energetyczne budynków i pojazdów.

 

Efektem realizacji projektu jest innowacyjny produkt charakteryzujący się znacznie lepszym stosunkiem transmisji światła do izolacji dla zakresu podczerwonego fali elektromagnetycznej, poprawą parametrów mechanicznych oraz odpornością na degradację i starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych. Istotną cechą 2D Selective – Glass jest również znaczące zmniejszenie efektu soczewkowania oraz zmniejszenie kumulacji energii cieplnej w obrębie budynków.

Okres realizacji projektu: 15.11.2019 – 31.08.2022

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.01-18-0016/19-00

Wartość Projektu: 34 458 450 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 16 809 000 PLN

 

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzanie produktu uprzednio nieprodukowanego przez ML System S.A.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego modułu fotowoltaicznego Quantum Glass, opartego o ogniwa typu QDSC, klasyfikowanych do III  generacji ogniw PV.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się stabilniejszymi uzyskami energetycznymi, absorpcją szkodliwego promieniowania UV-ABC (bliska 100%) przy jednoczesnej jego konwersji na energię elektryczną oraz ograniczoną transmisją ciepła wnikającego do wewnątrz. Dodatkowymi atutami Quantum Glass będą: transparentnością/przeziernością, mała wrażliwość na zanieczyszczenia urbanistyczne, semielastyczność oraz zwiększona odporność mechaniczna i na warunki atmosferyczne. Podkreślić należy, że wdrażane rozwiązanie pozwoli elastycznie dostosować się do tendencji rynkowych w zakresie możliwości doboru barw – ogniwa będą mogły mieć kolor np. żółty, czerwony, szary.

Okres realizacji projektu: 15.09.2019 – 30.09.2021

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-18-0009/16-00

Wkład Funduszy Europejskich: 19 666 300,00 PLN

Wartość Projektu brutto: 40 689 999,00 PLN

 

 

FE_POIR_poziom_pl

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Wrocław (Lider), a Wykonawcami: Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki PAN oraz ML System S.A. w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Projekt zakłada sprzężenie ogniwa słonecznego (różnych rodzajów) z superkondensatorem oraz baterią o dużej mocy, czego efektem będzie wytworzenia w pełni zintegrowanego systemu foto-akumulatora do jednoczesnego wytwarzania i magazynowania energii.

Celem projektu jest konstrukcja dwóch demonstratorów urządzenia zwanego ładowarką słoneczną, z których każdy jest złożony z ogniwa słonecznego i urządzenia magazynującego energię elektryczną.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2021

Umowa o dofinansowanie nr: TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 15 608 642,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest osiągnięcie przewagi technologicznej Spółki głównie w produkcji ogniw fotowoltaicznych III generacji.

Przedmiotem projektu jest rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo Rozwojowego (FCBR), który umożliwi wypracowanie przewagi technologicznej pozwalającej na zagospodarowanie nisz rynkowych oraz ekspansję zagraniczną Spółki ML System w oparciu o połączenie jakości, funkcjonalności i wydajności.

Zakładanym przez Spółkę efektem realizacji projektu będzie uzyskanie ogniw fotowoltaicznych o poprawionych, udoskonalonych bądź całkowicie zmienionych parametrach, które finalnie prowadzić będą do zmaksymalizowania uzysków energetycznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.11.2020

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0059/15-00

Wartość Projektu: 23 154 750,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 158 750,00 PLN

„ULTRAPV – wdrożenie produkcji ultralekkiego systemu paneli fotowoltaicznych dla sektora BIPV”

Projekt realizowany był w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia była inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego jakim jest system paneli fotowoltaicznych ULTRAPV.

Przedmiotem projektu było wdrożenie do produkcji systemu żaluzji fotowoltaicznych ULTRAPV.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu było wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się obniżoną wagą całej konstrukcji oraz zwiększoną transmisją części frontowej modułu, co skutkować będzie zwiększonym procentem energii słonecznej bezpośrednio przechodzącej przez szkło i docierającej do elementów czynnych modułów fotowoltaicznych. Dodatkowym atutem produktu jest podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne, w tym uderzenia, zarysowanie i ścieranie. Podkreślić należy, że wdrażane rozwiązanie pozwoliło elastycznie dostosować się do tendencji rynkowych poprzez możliwość wykorzystania modułów fotowoltaicznych należących do różnych generacji, poczynając od powszechnie stosowanych ogniw krzemowych, cienkowarstwowych, po najnowocześniejsze elektrochemiczne ogniwa barwnikowe, ogniwa w oparciu o kropki kwantowe, czy ogniwa perowskitowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.05.2019

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-18-0038/15-00

Wartość Projektu: 41 674 044,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 20 000 000,00 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MSP.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji firmy ML System poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego, jakim jest PVGLASS+ – fotoniczna wielofunkcyjna szyba zespolona.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej w skali świata fotonicznej, wielofunkcyjnej szyby zespolonej PVGLASS+ będącej wynikiem prowadzonych przez Spółkę ML System własnych prac B+R.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu jakim jest moduł szyby zespolonej ze zintegrowaną warstwą fotoniczną, grzewczą oraz fotowoltaiczną. Do najważniejszych parametrów i funkcji modułów PVGLASS+, stanowiących o jego przewadze na rynku należą:

 1. Oszczędność energii.
 2. Funkcja grzewcza.
 3. Możliwość zmiany i regulacji transparentności.

Planowanymi do osiągnięcia efektami dla ML System S.A. będą:

 1. Wzrost konkurencyjności firmy na rynku BIPV.
 2. Utrzymanie pozycji lidera w branży.
 3. Poszerzenie asortymentu firmy o nowy produkt – PVGLASS+.
 4. Wzrost zatrudnienia w firmie.
 5. Zacieśnienie współpracy pomiędzy członkami ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, do którego należy Spółka ML System.

Ponadto, Projekt przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.07.2017

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.01-18-0023/15-00.

Wartość Projektu: 12 300 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 7 000 000,00 PLN

Tytuł projektu: „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego”

Okres realizacji projektu: 01.11.2015 – 30.06.2018

Cel projektu: Celem badań fazy B+R jest przygotowanie technologii pozwalającej wdrożyć zestaw szybowy przeznaczony dla budownictwa energetycznie dodatniego.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu do oferty ML System zostanie wprowadzony innowacyjny zestaw szybowy, składający się z trzech elementów:

– szkła fotowoltaicznego opartego na ogniwach fotowoltaicznych III generacji, wykorzystujących nanokrystaliczne absorbery nowego typu – QD, umieszczonego po zewnętrznej stronie zestawu. Jego zadaniem będzie absorbcja promieniowania słonecznego i jego konwersja na energię elektryczną,

– szyby środkowej, pokrytej warstwą luminoforu, który po wzbudzeniu światłem z zakresu UV i fioletu będzie emitować widmo w obszarze widzialnym, co pozwoli na sterowanie transparentnością zestawu szybowego. Taka szyba będzie zarówno przepuszczać do pomieszczenia światło dzienne jak i świecić (dawać poświatę) w założonym kolorze (i/lub wzorze) w nocy,

– szyby wewnętrznej, pokrytej cienką warstwą rezystancyjną, zaopatrzoną w elektrody zasilane prądem elektrycznym, co powoduje iż może ona pełnić rolę urządzenia grzewczego,

Wartość projektu: 12 992 058,14

Wkład Funduszy Europejskich: 10 208 907,95

Projekt: „Aktywny zestaw szybowy dla budownictwa energetycznie dodatniego” (umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.00-18-0598/15), realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach  Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie.

Głównym celem projektu jest wzrost znaczenia firmy z sektora MŚP (ML System) we wdrażaniu wyników B+R do działalności gospodarczej.

Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych służących wprowadzeniu na rynek znacznie ulepszonego, innowacyjnego na skalę co najmniej europejską, dotychczas niewytwarzanego przez Wnioskodawcę produktu – wielobusbarowy semielastyczny panel fotowoltaiczny – będącego wynikiem prac B+R.

Zakładane przez Spółkę efekty realizacji projektu

Efekty dla Wnioskodawcy:

 1. Stworzenie warunków do wytworzenia nowych typów modułów fotowoltaicznych.
 2. Wzrost sprzedaży dzięki wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.
 3. Kreowanie własnej marki.

Efekty społeczno – gospodarcze:

 1. Wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 2. Wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podkarpackiego.
 3. Ułatwienie dostępności do produktu osobom niepełnosprawnym – zastosowanie zasady uniwersalnego projektowania.
 4. Podniesienie innowacyjności regionu i jego atrakcyjności, co może przełożyć się na napływ kapitału zewnętrznego/powstawanie nowych podmiotów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.03.2018

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.01.04.01-18-0911/16-00

Wartość Projektu: 12 219 189,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 954 010,00 PLN

Okres realizacji: 01.05.2015 – 31.10.2015
Fundusz: H2020, SME Instrument (Phase 1)
Umowa nr: 673917 – MLSYSTEM — H2020-SMEInst-2014-2015/H2020-SMEINST-1-2014

Celem projektu jest opracowanie studium wykonalności dotyczącego wprowadzenia na rynek nowego produktu dla sektora BIPV, opartego na zgłoszeniach patentowych ML System, tj. szyby zespolonej wyposażonej po zewnętrznej stronie w warstwę fotowoltaiczną a po wewnętrznej w warstwę grzewczą.

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (SME Instrument).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w ML System o ok. 193 MWhe rocznie.

Przedmiotem projektu jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy 199,8 kW na dachu istniejącej hali produkcyjnej zakładu ML System w Zaczerniu, gm. Trzebownisko wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi.

Zakładane przez Spółkę efekty realizacji projektu to m.in.:

 1. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery dzięki zwiększeniu ilości energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych – redukcję emisji dwutlenku węgla na poziomie 156,716 Mg CO2 rocznie.
 2. Zmniejszenie wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii w wyniku zmiany źródła energii – w wyniku realizacji projektu pozyskanych będzie 193 MWh rocznie energii.
 3. Oszczędność kosztów zużycia energii elektrycznej.
 4. Rozwój i popularyzacja technologii OZE.
 5. Efekty wizerunkowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 28.02.2019

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.03.01.00-18-0492/17-00

Wartość Projektu: 979 080,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 437 800,00 PLN

Nagłówek2

Wprowadzenie przez ML System S.A. akcji do publicznego obrotu na GPW w Warszawie

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-20202, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności firmy ML System S.A. poprzez pozyskanie kapitału o charakterze udziałowym na rynku regulowanym GPW.

Przedmiotem projektu jest zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie emisja nowej serii akcji Spółki (debiut), które zostaną wprowadzone do obrotu na rynku GPW.

Skutkować to będzie m.in.:

 1. Łatwiejszym dostępem do zasobów szerokiego kręgu kapitałodawców.
 2. Wzrostem wiarygodności na rynku.
 3. Wiarygodną wycena akcji Spółki.
 4. Silnym wzrostem wartości pakietów akcji.

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 – 31.10.2018

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIR.03.01.05-18-0006/16-00

Wartość Projektu: 553 640,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 269 000,00 PLN

www.dreamsart.pl

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie prowadzenia działalności B+R w Spółce ML System poprzez rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego Fotowoltaicznego Centrum Badawczo Rozwojowe (FCBR), utworzone Centrum Badawczego Mikroukładów Elektronicznych (CBME). Elementem wspólnym FCBR oraz CBME będzie utworzenie tzw. Live Lab – laboratorium doświadczalnego, a także prowadzenie badań nad rozwiązaniami BIPV w obiektach wielkogabarytowych w warunkach rzeczywistych.

Zakładane przez Spółkę efekty realizacji projektu to m.in.:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia prace B+R pozwalających kreować innowacyjne rozwiązania przy pomocy procesów eksperymentowania i sprawdzania.
 2. Ułatwienie dostępu podmiotom zewnętrznym (przedsiębiorcom/instytucjom naukowym) do innowacyjnej aparatury/infrastruktury/usług B+R.
 3. Stworzenie warunków do współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem.
 4. Wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 5. Wpływ na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa podkarpackiego.
 6. Ułatwienie dostępności do produktu osobom niepełnosprawnym – zastosowanie zasady uniwersalnego projektowania.
 7. Podniesienie innowacyjności regionu i jego atrakcyjności, co może przełożyć się na napływ kapitału zewnętrznego/powstawanie nowych podmiotów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 15.09.2019

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.01.02.00-18-0022/16-00

Wartość Projektu: 21 317 410,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10 383 840,00 PLN

Nagłówek1

„Pozyskiwanie czystej energii z infrastruktury drogowych ekranów akustycznych”

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie Główny Instytut Górnictwa (Lider) – Polska, ML System S.A.- Polska, UNIVERSITY OF JAEN – Hiszpania, IBV-FALLAST – Austria oraz UNIVERSITY OF CYPRUS – Cypr w ramach „SOLAR-ERA.Net Cofund Joint Call”.

 

Projekt CEFRABID polega na zastosowaniu zaawansowanych produktów fotowoltaicznych (PV) w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Innowacyjne elementy fotowoltaiczne przeznaczone będą zarówno dla ekranów drogowych, jak i innych podobnych wolnostojących obiektów powierzchni użytkowych infrastruktury budowanej wzdłuż dróg i linii kolejowych. Sieci fotowoltaiczne pozwolą ponadto zasilać lokalną infrastrukturę np. sygnalizację, oświetlenie newralgicznych odcinków dróg i platform kolejowych, w tym skrzyżowań.

Celem projektu jest wykorzystanie w praktyce bardziej ogólnej koncepcji zintegrowania elementów fotowoltaicznych z konstrukcją ekranów drogowych i kolejowych: zaprojektowanie, budowa prototypów i przetestowanie pojedynczych modułów HPVNRB zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i in situ.

Efekty planowane do osiągniecia:

 1. Elastyczność wymiarów, z uwzględnieniem niestandardowych rozmiarów i kształtów.
 2. Możliwość akumulacji energii na okres nocny lub pogarszających się warunków pogodowych, zakładające także zapasowe zasilanie z konwencjonalnej sieci elektrycznej w stanach awaryjnych.
 3. Łatwość instalacji/montażu w oparciu o modułowe konstrukcje, o dużym stopniu niezależności i samowystarczalności.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu: 708 828,75 PLN

Wysokość dofinansowania: 632 882,81

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach międzynarodowego konkursu SOLAR-ERA.NET Cofund. Joint Call.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie prowadzenia działalności B+R (badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych) w Spółce ML System poprzez rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Przewidziano do realizacji 4 zadania – trzy dotyczące badań przemysłowych i jedno realizowane w ramach prac rozwojowych:

 1. Badanie i optymalizacja elementów luminescencyjnych.
 2. Badanie elementów i układów elektronicznych.
 3. Badanie i optymalizacja współpracy technologii elementów luminescencyjnych i układów elektronicznych.
 4. Testy demonstratorów w warunkach rzeczywistych.

Zakładane przez Spółkę efekty realizacji projektu to m.in.:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wdrażaniu innowacyjnych produktów powstałych w oparciu o prowadzone prace badawczo – rozwojowe.
 2. Podniesienie innowacyjności i przedsiębiorczości regionu, co może przełożyć się na napływ kapitału zewnętrznego/powstawanie nowych podmiotów.
 3. Zmniejszenie poziomu wydatków ponoszonych na oświetlanie dróg, alejek w parkach, podjazdów itp. (dzięki zastosowaniu produktów zasilanych energią słoneczną).
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na skalę regionalną – ułatwienie dostępu do OZE oraz gwarancja dostaw energii.
 5. Zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń do powietrza co przełoży się na poprawę jakości środowiska naturalnego, jak również przyniesie korzyści dla zdrowia mieszkańców.
 6. Ułatwienie dostępności do produktu osobom z niepełnosprawnościami – zastosowanie zasady uniwersalnego projektowania.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.06.2020

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.01.02.00-18-0022/17-00

Wartość Projektu: 16 009 770,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 349 300,00 PLN

Nagłówek1