Projekty realizowane

Od 2 stycznia 2019 roku trwa nabór do Platform Startowych.

Platforma Startowa – START IN PODKARPACKIE zaprasza do składania formularzy aplikacyjnych.

Głównym celem Platformy jest stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw, które po opuszczeniu Platformy będą mogły otrzymać dotację w wysokości do 800 tys. PLN. W ramach Projektu planuje się utworzyć i objąć wsparciem 200  przedsiębiorstw, którym zostanie zapewnione indywidualne wsparcie niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem innowacyjnego pomysłu biznesowego, aż do momentu przygotowania odpowiedniego, rentownego modelu biznesowego.
Osoba fizyczna (lub zespół), która zgłosi się do Platformy Startowej START IN PODKARPACKIE  z   pomysłem na produkt/usługę będzie objęta  indywidualnym programem usług i działań (inkubacją)   w celu przygotowania innowacyjnego produktu bądź usługi w formie MVP (minimalnej wersji produktu).

Platforma Startowa  oferuje pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • opiekę menadżera inkubacji,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Możesz wypełnić wniosek w dogodnym dla Ciebie terminie.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platforma-startowa-start-in-podkarpackie

Udział w projekcie Platforma Startowa „Start In Podkarpackie” jest przepustką do późniejszego ubiegania się o bezzwrotną dotację w wysokości do 800 tys. PLN, oferowaną w drugiej części Programu, tj. poddziałaniu 1.1.2. „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Do uczestnictwa w programie inkubacji Platformy Startowej „Start In Podkarpackie”  zapraszamy Pomysłodawców – autorów innowacyjnych rozwiązań z obszarów: lotnictwo, motoryzacja, budownictwo, IT/ICT  – znajdujących zastosowanie w życiu codziennym lub praktyce gospodarczej.

Projekt  nie posiada ograniczeń wiekowych. Wymaga się jedynie aby Pomysłodawca był osobą pełnoletnią.

O BEZZWROTNĄ DOTACJĘ W WYSOKOŚCI DO 800 000 PLN MOŻE SIĘ UBIEGAĆ  TYLKO POMYSŁODAWCA LUB ZESPÓŁ POMYSŁODAWCÓW, KTÓRY ZGŁOSIŁ SIĘ DO PLATFORMY STARTOWEJ, A NASTĘPNIE  ZAŁOŻYŁ FIRMĘ (STARTUP), ROZPOCZĄŁ  I POMYŚLNIE ZAKOŃCZYŁ PROGRAM WSPARCIA – INKUBACJI.

Liderem Projektu –  Animatorem Platformy Startowej „Start In Podkarpackie” jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a Partnerami współrealizującymi program inkubacji są: Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz   HugeTech Sp. z o.o.

Działania Platformy oraz proces inkubacji będą wspierali także jej Partnerzy:  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,  M. Wojciechowska i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp.k.;  BLDG Venture Sp. z o.o. oraz przedsiębiorstwa: PLZ Mielec  Sp. z o.o., Borg Warner Rzeszów  Sp. z o.o., Fibrain  Sp. o.o., ZETO Rzeszów Sp.  z o.o., ML System S.A., Erbud Operations  Sp. z o.o., Zakład Produkcyjno- Handlowy Hurtownia części Zamiennych Jan Tarapata.

MLSystem-Baner Nabór do Patformy startowej SIP

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie prowadzenia działalności B+R (badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych) w Spółce ML System poprzez rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Przewidziano do realizacji 4 zadania – trzy dotyczące badań przemysłowych i jedno realizowane w ramach prac rozwojowych:

 1. Badanie i optymalizacja elementów luminescencyjnych.
 2. Badanie elementów i układów elektronicznych.
 3. Badanie i optymalizacja współpracy technologii elementów luminescencyjnych i układów elektronicznych.
 4. Testy demonstratorów w warunkach rzeczywistych.

Zakładane przez Spółkę efekty realizacji projektu to m.in.:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wdrażaniu innowacyjnych produktów powstałych w oparciu o prowadzone prace badawczo – rozwojowe.
 2. Podniesienie innowacyjności i przedsiębiorczości regionu, co może przełożyć się na napływ kapitału zewnętrznego/powstawanie nowych podmiotów.
 3. Zmniejszenie poziomu wydatków ponoszonych na oświetlanie dróg, alejek w parkach, podjazdów itp. (dzięki zastosowaniu produktów zasilanych energią słoneczną).
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na skalę regionalną – ułatwienie dostępu do OZE oraz gwarancja dostaw energii.
 5. Zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń do powietrza co przełoży się na poprawę jakości środowiska naturalnego, jak również przyniesie korzyści dla zdrowia mieszkańców.
 6. Ułatwienie dostępności do produktu osobom z niepełnosprawnościami – zastosowanie zasady uniwersalnego projektowania.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.06.2020

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.01.02.00-18-0022/17-00

Wartość Projektu: 16 009 770,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 349 300,00 PLN

Nagłówek1

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzanie produktu uprzednio nieprodukowanego przez ML System S.A.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego modułu fotowoltaicznego Quantum Glass, opartego o ogniwa typu QDSC, klasyfikowanych do III  generacji ogniw PV.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się stabilniejszymi uzyskami energetycznymi, absorpcją szkodliwego promieniowania UV-ABC (bliska 100%) przy jednoczesnej jego konwersji na energię elektryczną oraz ograniczoną transmisją ciepła wnikającego do wewnątrz. Dodatkowymi atutami Quantum Glass będą: transparentnością/przeziernością, mała wrażliwość na zanieczyszczenia urbanistyczne, semielastyczność oraz zwiększona odporność mechaniczna i na warunki atmosferyczne. Podkreślić należy, że wdrażane rozwiązanie pozwoli elastycznie dostosować się do tendencji rynkowych w zakresie możliwości doboru barw – ogniwa będą mogły mieć kolor np. żółty, czerwony, szary.

Okres realizacji projektu: 15.09.2019 – 30.06.2021

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-18-0009/16-00

Wartość Projektu: 40 335 390,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 19 666 300,00 PLN

FE_POIR_poziom_pl

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: PBSE.

Głównym celem prowadzonych prac B+R jest przygotowanie technologii pozwalającej wdrożyć innowacyjne ogniwo PV.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty nowego, innowacyjnego rodzaju ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem struktur niskowymiarowych.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się obniżoną nominalną temperaturą pracy ogniwa, zmniejszonymi stratami wydajności ogniw krzemowych, efektywnym wykorzystaniem promieniowania z zakresu UV. Dodatkowymi atutami będą: personalizacja koloru ogniw przy zachowaniu ich sprawności, promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz obniżenie kosztów produkcji.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.01.2022

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.02.00-00-0265/17-00

Wartość Projektu: 34 590 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 25 767 685,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: PBSE

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Wrocław (Lider), a Wykonawcami: Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki PAN oraz ML System S.A. w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Projekt zakłada sprzężenie ogniwa słonecznego (różnych rodzajów) z superkondensatorem oraz baterią o dużej mocy, czego efektem będzie wytworzenia w pełni zintegrowanego systemu foto-akumulatora do jednoczesnego wytwarzania i magazynowania energii.

Celem projektu jest konstrukcja dwóch demonstratorów urządzenia zwanego ładowarką słoneczną, z których każdy jest złożony z ogniwa słonecznego i urządzenia magazynującego energię elektryczną.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2021

Umowa o dofinansowanie nr: TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 15 608 642,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest osiągnięcie przewagi technologicznej Spółki głównie w produkcji ogniw fotowoltaicznych III generacji.

Przedmiotem projektu jest rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo Rozwojowego (FCBR), który umożliwi wypracowanie przewagi technologicznej pozwalającej na zagospodarowanie nisz rynkowych oraz ekspansję zagraniczną Spółki ML System w oparciu o połączenie jakości, funkcjonalności i wydajności.

Zakładanym przez Spółkę efektem realizacji projektu będzie uzyskanie ogniw fotowoltaicznych o poprawionych, udoskonalonych bądź całkowicie zmienionych parametrach, które finalnie prowadzić będą do zmaksymalizowania uzysków energetycznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.01.2020

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0059/15-00

Wartość Projektu: 23 154 750,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 158 750,00 PLN

logo

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji ML System poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego – szyba z powłoką selektywną wykorzystującą nanowarstwę półprzewodnikową.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej, innowacyjnej nanopowłokowej szyby zespolonej o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży mobility, o cechach poprawiających własności energetyczne budynków i pojazdów.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się znacznie lepszym stosunkiem transmisji światła do izolacji dla zakresu podczerwonego fali elektromagnetycznej, poprawą parametrów mechanicznych oraz odpornością na degradację i starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych. Istotną cechą 2D Selective – Glass będzie znaczące zmniejszenie efektu soczewkowania oraz zmniejszenie kumulacji energii cieplnej w obrębie budynków.

 

Okres realizacji projektu: 15.11.2019 – 15.04.2020

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.01-18-0016/19-00

Wartość Projektu: 34 458 450,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 16 809 000,00 PLN

 

logo