Projekty realizowane

„Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility”

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

 

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji ML System poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – szyby zespolonej polepszającej wszystkie

istotne parametry w stosunku do tradycyjnych szyb niskoemisyjnych powszechnie stosowanych, co wpłynie na zrewolucjonizowanie światowej branży motoryzacyjnej i budowlanej. Produkt będzie miał pozytywny wpływ na ograniczenie efektu cieplarnianego, zrównoważony transport i zrównoważone budownictwo.

 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnej w skali świata szyby zespolonej Active Glass generującej energię elektryczną o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży mobility. Proponowane rozwiązanie dzięki możliwości personalizacji kształtu może być stosowane we wszystkich rodzajach przeszkleń i systemów mocowania. Dodatkowo szyba występuje w wersji PPOŻ zapewniając ochronę ogniową. Projekt będzie realizowany we współpracy z podmiotem współpracującym.

 

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się polepszeniem wszystkich istotnych parametrów w stosunku do tradycyjnej szyby niskoemisyjnej powszechnie stosowanej.

 

Okres realizacji projektu: 15.12.2020 – 14.12.2023

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.02-18-0017/19

Wartość Projektu: 181 265 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 88 452 000,00 PLN

 

FE_POIR_poziom_pl

„Pozyskiwanie czystej energii z infrastruktury drogowych ekranów akustycznych”

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie Główny Instytut Górnictwa (Lider) – Polska, ML System S.A.- Polska, UNIVERSITY OF JAEN – Hiszpania, IBV-FALLAST – Austria oraz UNIVERSITY OF CYPRUS – Cypr w ramach „SOLAR-ERA.Net Cofund Joint Call”.

 

Projekt CEFRABID polega na zastosowaniu zaawansowanych produktów fotowoltaicznych (PV) w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Innowacyjne elementy fotowoltaiczne przeznaczone będą zarówno dla ekranów drogowych, jak i innych podobnych wolnostojących obiektów powierzchni użytkowych infrastruktury budowanej wzdłuż dróg i linii kolejowych. Sieci fotowoltaiczne pozwolą ponadto zasilać lokalną infrastrukturę np. sygnalizację, oświetlenie newralgicznych odcinków dróg i platform kolejowych, w tym skrzyżowań.

Celem projektu jest wykorzystanie w praktyce bardziej ogólnej koncepcji zintegrowania elementów fotowoltaicznych z konstrukcją ekranów drogowych i kolejowych: zaprojektowanie, budowa prototypów i przetestowanie pojedynczych modułów HPVNRB zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i in situ.

Efekty planowane do osiągniecia:

 1. Elastyczność wymiarów, z uwzględnieniem niestandardowych rozmiarów i kształtów.
 2. Możliwość akumulacji energii na okres nocny lub pogarszających się warunków pogodowych, zakładające także zapasowe zasilanie z konwencjonalnej sieci elektrycznej w stanach awaryjnych.
 3. Łatwość instalacji/montażu w oparciu o modułowe konstrukcje, o dużym stopniu niezależności i samowystarczalności.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020

Wartość projektu: 708 828,75 PLN

Wysokość dofinansowania: 632 882,81

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach międzynarodowego konkursu SOLAR-ERA.NET Cofund. Joint Call.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.

Głównym celem projektu jest rozszerzenie prowadzenia działalności B+R (badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych) w Spółce ML System poprzez rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Przewidziano do realizacji 4 zadania – trzy dotyczące badań przemysłowych i jedno realizowane w ramach prac rozwojowych:

 1. Badanie i optymalizacja elementów luminescencyjnych.
 2. Badanie elementów i układów elektronicznych.
 3. Badanie i optymalizacja współpracy technologii elementów luminescencyjnych i układów elektronicznych.
 4. Testy demonstratorów w warunkach rzeczywistych.

Zakładane przez Spółkę efekty realizacji projektu to m.in.:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wdrażaniu innowacyjnych produktów powstałych w oparciu o prowadzone prace badawczo – rozwojowe.
 2. Podniesienie innowacyjności i przedsiębiorczości regionu, co może przełożyć się na napływ kapitału zewnętrznego/powstawanie nowych podmiotów.
 3. Zmniejszenie poziomu wydatków ponoszonych na oświetlanie dróg, alejek w parkach, podjazdów itp. (dzięki zastosowaniu produktów zasilanych energią słoneczną).
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego na skalę regionalną – ułatwienie dostępu do OZE oraz gwarancja dostaw energii.
 5. Zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń do powietrza co przełoży się na poprawę jakości środowiska naturalnego, jak również przyniesie korzyści dla zdrowia mieszkańców.
 6. Ułatwienie dostępności do produktu osobom z niepełnosprawnościami – zastosowanie zasady uniwersalnego projektowania.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 30.06.2020

Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.01.02.00-18-0022/17-00

Wartość Projektu: 16 009 770,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 9 349 300,00 PLN

Nagłówek1

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzanie produktu uprzednio nieprodukowanego przez ML System S.A.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do produkcji innowacyjnego modułu fotowoltaicznego Quantum Glass, opartego o ogniwa typu QDSC, klasyfikowanych do III  generacji ogniw PV.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się stabilniejszymi uzyskami energetycznymi, absorpcją szkodliwego promieniowania UV-ABC (bliska 100%) przy jednoczesnej jego konwersji na energię elektryczną oraz ograniczoną transmisją ciepła wnikającego do wewnątrz. Dodatkowymi atutami Quantum Glass będą: transparentnością/przeziernością, mała wrażliwość na zanieczyszczenia urbanistyczne, semielastyczność oraz zwiększona odporność mechaniczna i na warunki atmosferyczne. Podkreślić należy, że wdrażane rozwiązanie pozwoli elastycznie dostosować się do tendencji rynkowych w zakresie możliwości doboru barw – ogniwa będą mogły mieć kolor np. żółty, czerwony, szary.

Okres realizacji projektu: 15.09.2019 – 30.06.2021

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.02.01-18-0009/16-00

Wartość Projektu: 40 335 390,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 19 666 300,00 PLN

FE_POIR_poziom_pl

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: PBSE.

Głównym celem prowadzonych prac B+R jest przygotowanie technologii pozwalającej wdrożyć innowacyjne ogniwo PV.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty nowego, innowacyjnego rodzaju ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem struktur niskowymiarowych.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się obniżoną nominalną temperaturą pracy ogniwa, zmniejszonymi stratami wydajności ogniw krzemowych, efektywnym wykorzystaniem promieniowania z zakresu UV. Dodatkowymi atutami będą: personalizacja koloru ogniw przy zachowaniu ich sprawności, promocja gospodarki niskoemisyjnej oraz obniżenie kosztów produkcji.

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 31.01.2022

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.02.00-00-0265/17-00

Wartość Projektu: 34 590 625,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 25 767 685,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: PBSE

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Wrocław (Lider), a Wykonawcami: Uniwersytet Warszawski, Instytut Fizyki PAN oraz ML System S.A. w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Projekt zakłada sprzężenie ogniwa słonecznego (różnych rodzajów) z superkondensatorem oraz baterią o dużej mocy, czego efektem będzie wytworzenia w pełni zintegrowanego systemu foto-akumulatora do jednoczesnego wytwarzania i magazynowania energii.

Celem projektu jest konstrukcja dwóch demonstratorów urządzenia zwanego ładowarką słoneczną, z których każdy jest złożony z ogniwa słonecznego i urządzenia magazynującego energię elektryczną.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 31.01.2021

Umowa o dofinansowanie nr: TECHMATSTRATEG1/347431/14/NCBR/2018

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 15 608 642,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest osiągnięcie przewagi technologicznej Spółki głównie w produkcji ogniw fotowoltaicznych III generacji.

Przedmiotem projektu jest rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo Rozwojowego (FCBR), który umożliwi wypracowanie przewagi technologicznej pozwalającej na zagospodarowanie nisz rynkowych oraz ekspansję zagraniczną Spółki ML System w oparciu o połączenie jakości, funkcjonalności i wydajności.

Zakładanym przez Spółkę efektem realizacji projektu będzie uzyskanie ogniw fotowoltaicznych o poprawionych, udoskonalonych bądź całkowicie zmienionych parametrach, które finalnie prowadzić będą do zmaksymalizowania uzysków energetycznych.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 30.11.2020

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0059/15-00

Wartość Projektu: 23 154 750,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 13 158 750,00 PLN

logo

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest dywersyfikacja produkcji ML System poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego – szyba z powłoką selektywną wykorzystującą nanowarstwę półprzewodnikową.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonej, innowacyjnej nanopowłokowej szyby zespolonej o masowym zastosowaniu w budownictwie i branży mobility, o cechach poprawiających własności energetyczne budynków i pojazdów.

Efektem realizacji projektu będzie wprowadzenie innowacyjnego produktu charakteryzującego się znacznie lepszym stosunkiem transmisji światła do izolacji dla zakresu podczerwonego fali elektromagnetycznej, poprawą parametrów mechanicznych oraz odpornością na degradację i starzenie się pod wpływem warunków atmosferycznych. Istotną cechą 2D Selective – Glass będzie znaczące zmniejszenie efektu soczewkowania oraz zmniejszenie kumulacji energii cieplnej w obrębie budynków.

 

Okres realizacji projektu: 15.11.2019 – 15.04.2022

Umowa o dofinansowanie nr: POPW.01.03.01-18-0016/19-00

Wartość Projektu: 34 458 450,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 16 809 000,00 PLN

 

FE_POIR_poziom_pl