DSSC (Dye Sensitized Solar Cells) należą do grupy ogniw trzeciej generacji. Bazują one na odwracalnym procesie fotochemicznym, w którym absorberem jest barwnik. Przyroda od wieków stanowi dla człowieka źródło inspiracji. Jednym z najbardziej zadziwiających zjawisk jest fotosynteza, podczas której organizmy roślinne przekształcają energię promieniowania słonecznego w wysokoenergetyczne związki organiczne. Odkrycie mechanizmu tego zjawiska pobudziło wyobraźnię naukowców w kierunku wykorzystania energii słonecznej do produkcji efektywnej energii odnawialnej.

Ogniwa DSSC (ang. Dye-sensitized Solar Cell) reprezentują III generację ogniw fotowoltaicznych, opartych na związkach organicznych, w których nie ma typowego dla I i II generacji złącza p-n. Barwnikowe ogniwa słoneczne zawierają specjalne związki chemiczne, zdolne do wychwytywania kwantów promieniowania słonecznego i konwertowania ich na energię elektryczną.

Konstrukcja ogniw DSSC oparta jest na budowie warstwowej, na którą składają się dwie transparentne płyty ze szkła TCO, umieszczone równolegle względem siebie i oddalone o ok. 40 µm.

Na jedną z płyt naniesiona jest nanokrystaliczna warstwa tlenku tytanu TiO2, pokrytego metaloorganicznym, światłoczułym barwnikiem (sensybilizator) układ ten pełni w ogniwie funkcję fotoanody. Na powierzchni drugiej płyty szkła TCO znajduje się zwykle nanoplatyna, stanowiąca warstwę katalityczną – układ ten stanowi w ogniwie katodę. Przestrzeń pomiędzy płytami wypełniona jest elektrolitem, zawierającym układ redoks I—/I3—. 

Aktualnie trwają intensywne prace badawcze nad rozwojem technologii DSSC, mające na celu zwiększenie sprawności konwersji fotowoltaicznej w warunkach zewnętrznych. Obecnie w warunkach laboratoryjnych sprawność tych ogniw wynosi ok. 15%, czyli jest porównywalna z komercyjnie dostępnymi ogniwami II generacji, ale nieznacznie niższa niż sprawność ogniw I generacji. Jednak w porównaniu do ogniw krzemowych, ogniwa DSSC cechują się m.in. dużo wyższą estetyką oraz mniejszym spadkiem efektywności w niekorzystnych warunkach nasłonecznia. Do niewątpliwych ich zalet należy również wysoka transparentność, możliwość doboru barw i mały spadek mocy ze względu na niekorzystny kąt padania promieni, co znajduje zastosowanie w technologii BIPV (ang. Building Inegrated Photovoltaics), stanowiąc realizację idei budownictwa ekologicznego. Istnieje możliwość indywidualnego wzoru druku. Poniżej przedstawiono przykładowe parametry techniczne.

ML System oferuje możliwość naprawy modułów DSSC/NoFrost w przypadku rozszczelnienia ogniwa, a także przyjmuje zniszczone/ zużyte panele DSSC/NoFrost.

Parametry techniczne systemu
Moduły drukowane

Moduły drukowane

Szyba zespolona ze zintegrowanymi ogniwami drukowanymi

Szyba zespolona ze zintegrowanymi ogniwami drukowanymi

Ogniwa drukowane

Ogniwa drukowane