Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa nr 4: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”, Pilotaż: Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.06.00-18-016/12-00
Wartość projektu: 51 906 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 20 000 000 PLN

Okres realizacji: 01.05.2015 – 31.10.2015
Fundusz: H2020, SME Instrument (Phase 1)
Umowa nr: 673917 – MLSYSTEM — H2020-SMEInst-2014-2015/H2020-SMEINST-1-2014

Celem projektu jest opracowanie studium wykonalności dotyczącego wprowadzenia na rynek nowego produktu dla sektora BIPV, opartego na zgłoszeniach patentowych ML System, tj. szyby zespolonej wyposażonej po zewnętrznej stronie w warstwę fotowoltaiczną a po wewnętrznej w warstwę grzewczą.

KE logo

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (SME Instrument).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4: „Wsparcie projektów celowych”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Umowa o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-18-101/12
Wartość projektu: 14 526 939,00 PLN
Kwota dofinansowania: 9 403 798,00 PLN
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.ncbir.gov.pl

03

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2: „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-18-077/13-00
Wartość projektu: 1 501 162,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 041 213,40 PLN
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl

01

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.3: „Regionalny system innowacji”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK. 01.03.00-18-035/13-00
Wartość projektu: 2 267 082,66 PLN
Kwota dofinansowania: 1 468 213,60 PLN
www.rpo.podkarpackie.pl

05

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.3: „Regionalny system innowacji”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Państwa
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK. 01.03.00-18-025/13-00
Wartość projektu: 2 570 917,93 PLN
Kwota dofinansowania: 2 234 591,00 PLN
www.rpo.podkarpackie.pl

05

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1:”Paszport do eksportu”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-18-048/13-00
Wartość projektu: 535 495,61 PLN
Kwota dofinansowania: 402 246,70 PLN
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.parp.gov.pl

01

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Działanie 1.3: „Regionalny system innowacji”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013
Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPK.01.03.00-18-057/12-00
Wartość projektu: 3 221 366,00 PLN
Kwota dofinansowania: 2 269 280,00 PLN
www.rpo.podkarpackie.pl

05

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego