Strona główna > Aspekty ESG
 
 

Spółka ML System od kilkunastu lat aktywnie działa w branży OZE (rok założenia działalności - 2006). Produkuje i dystrybuuje rozwiązania energetyki słonecznej przez co przyczynia się w sposób istotny do poprawy warunków środowiskowych i realizacji celów klimatycznych związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Strategia działalności ML System wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu i koniecznego procesu globalnej transformacji energetycznej.


Misją Grupy ML System jest dbałość o środowisko naturalne, która wyraża się poprzez dostarczanie rozwiązań opartych o odnawialne, ekologiczne źródła energii - zgodnie z przyjętym w ML System mottem „Zmieniamy świat dla przyszłych pokoleń”. Dla klientów i Inwestorów Spółka tworzy wartości opierające się na optymalnym wykorzystaniu istniejącego potencjału, ciągłym rozwoju oraz realizacji wdrażanych projektów i założonych celów.


KLUCZOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII BIZNESOWEJ

*Interesariusz to każdy kto ma wpływ na działalność spółki i każdy na kogo działalność spółki wpływa. Są to: klienci, kontrahenci, pracownicy, inwestorzy, lokalna społeczność, etc.GŁÓWNE OBSZARY NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

dane za 2022 r.

Zgodnośćz normą ISO 14 001
• zmniejszenie ryzyka środowiskowego przez uprzednie zidentyfikowanie zagrożeń i przygotowanie się na wypadek ich zaistnienia (aspekty środowiskowe).
• lepsze zarządzanie czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska obecnie i w przyszłości,
• poprawa efektywności zużycia surowców, energii i zmniejszenie ilości odpadów,
• optymalizacja doboru surowców, materiałów i produktów,
• poprawa kontroli kosztów wynikająca z oszczędności materiałów i energii

Ślad węglowy w przypadku ML System S.A. mierzony jest w ujęciu rocznym i uwzględnia emisje gazów cieplarnianych generowane w wyniku działalności całej organizacji.

W zakresie inicjatyw mających na celu redukcję emisji GHG, wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych przyczyniło się do redukcji śladu węglowego o 447tCO2e/2022 r.

Rozwiązania ML System są ekologicznym zamiennikiem nieefektywnych energetycznie, klasycznych materiałów budowlanych, posiadają one niekwestionowaną przewagę w postaci możliwości konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Produkty oferowane przez ML System są certyfikowane, spełniają wymagane normy i deklaracje, w tym Świadectwo Deklaracji Środowiskowej III Typu (EPD) dla modułów BIPV (spółka jest w tym zakresie pionierem w branży)

Produkty firmy ML System – dedykowane dla ekologicznego i zrównoważonego budownictwa – obecne są w 26 krajach (stan na 30.05.2023). Wiele z tych realizacji, do których produkty dostarcza ML SYSTEM nagradzanych jest prestiżowymi – w skali globalnej – wyróżnieniami, w tym w roku 2022:
„Facility of the year” – szwedzka nagroda dla budynku House of Choice Solna (PIERWSZY ZEROENERGETYCZNY HOTEL W SZWECJI), „BIPV AWARD 2021” – holenderska nagroda przyznana dla budynku Aeres Hogeschool Almere,
„Solar Energy Award” - prestiżowa norweska nagroda za instalację PV roku 2022 przyznana dla Voldsløkka Skole w Oslo

Rozwiązania ML System są aktywnym energetycznie (produkują energię odnawialną) zamiennikiem tradycyjnych materiałów budowlanych. Dystrybucja tych rozwiązań w sposób mierzalny przyczynia się do dekarbonizacji budownictwa. ML System poza pozytywną dla klimatu działalnością operacyjną podejmuje również inne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. W 2022 r. zainicjowana została akcja sprzątania okolicznych lasów, do której zaangażowani zostali pracownicy firmy. Akcja zorganizowana została przy współpracy z lokalnym Nadleśnictwem i w założeniu ma być powtarzana cyklicznie (raz do roku).

Spółka priorytetowo traktuje kwestie związane z bezpieczeństwem pracy. Wdrożone w oparciu o system zarządzania bezpieczeństwem ISO 45001 procedury, pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem i minimalizowanie zagrożeń. Nasze działania opieramy na 3 podstawowych filarach – monitoring, świadomość, kompetencje. W tym celu dokonujemy regularnych, wewnętrznych audytów bezpieczeństwa. Szerzymy kulturę bezpieczeństwa przez prowadzone kampanie edukacyjno-informacyjne. Przeprowadzamy różnego rodzaju szkolenia dla załogi w celu podnoszenia kompetencji i świadomości w zakresie bezpieczeństwa.


W 2022 r. Spółka zainicjowała autroską, viralową akcję poszukiwania dawców szpiku pn. MAMY TO W GENACH
W tym samym roku wsparła finansowo Klinikę Hematologii w Rzeszowie i fundację DKMS.
Przekazała również środki do dezynfekcji na pomoc jednostkom medycznym w Ukrainie.

Firma współpracuje ze szkołami i uczelniami w Polsce i na świecie w zakresie edukacji i budowania świadomości ekologicznej, organizuje praktyki i staże zawodowe, a także wizyty studyjne w siedzibie firmy połączone z prezentacjami produktów i procesów produkcyjnych. Wykwalifikowany personel firmy udziela się również podczas tematycznych wykładów i prezentacji w różnego rodzaju krajowych i zagranicznych konferencjach i szkoleniach.

W 2022 r. firma ML System udzieliła wsparcia dla najuboższych rodzin lokalnej społeczności (zakup środków czystości, żywości, zabawek, artykułów higienicznych) oraz lokalnego Domu Dziecka (zakup zmywarki do naczyń i środków czystości).
Zarząd ML System partycypuje również w oddolnych inicjatywach pracowniczych i organizowanych zbiórkach rzeczowych i finansowych.

ML System już od pierwszych dni wojny pomaga uchodźcom poprzez organizację miejsc pracy oraz wsparcie w ich asymilacji i minimalizowaniu barier (zatrudnienie pracownika działu HR posługującego się językiem ukraińskim, przygotowanie dokumentów w j. ukraińskim, pomoc w organizacji pobytu w Polsce, etc.)
Firma wspiera również rzeczowe i finansowe zbiórki organizowane na rzecz pomocy Ukrainie
ML System partycypuje finansowo i merytorycznie w spotkaniach (konferencjach, kongresach, warsztatach, etc,) dotyczących ochrony środowiska, ekologicznych rozwiązań w budownictwie i działań na rzecz procesu skutecznej transformacji energetycznej (w tym m.in. Green Weekend w Rzeszowie, Bezpieczeństwo Energetyczne – filary i perspektywa rozwoju)

Firma ML System posiada ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO, co w praktyce oznacza, że dysponuje kapitałem ludzkim gotowym do realizacji zadań objętych ochroną informacji niejawnych i specjalne certyfikowane pomieszczenie /Kancelarię Tajną/, a także akredytowany sprzęt teleinformatyczny. Pracownicy firmy są w sposób przejrzysty, kontrolowany i dostępny informowani o konieczności ochrony danych poufnych i danych będących tajemnicą przedsiębiorstwa. Duży nacisk kładziony jest na ochronę danych osobowych klientów i parterów firmy.
ML System na dzień 30.05.2023 posiada 16 przyznanych patentów, a 9 wniosków patentowych jest w trakcie oceny


ML System w kolejnym roku kalendarzowym (2024) opublikuje swój pierwszy raport ESG

Zarząd Spółki ML System stanowią 2 kobiety i 2 mężczyzn
Dawid Cycoń – Prezes Zarządu, Rafał Sadzyński – Wiceprezes Zarządu
Edyta Stanek – Wiceprezes Zarządu, Anna Warzybok – Wiceprezes Zarządu
Zintegrowany System Zarządzania
oparty na ISO 9001, ISO 14 001 , ISO 45 001, ISO 5001
https://mlsystem.pl/wp-content/uploads/2023/05/Polityka-ZSZ-ML-System-1.pdf

ML System jest spółką publiczną. Na GPW notowana jest od 2018 r. Transparentnie komunikuje się z rynkiem korzystając z wielu dostępnych narzędzi, tj.

ML System to przede wszystkim ludzie, zespół, relacje z interesariuszami, atmosfera wewnątrz firmy i w kontaktach poza jej siedzibą. Filarem spółki jest wykwalifikowana kadra ekspertów i profesjonalistów niezwykle zaangażowanych w rozwój firmy, dla których powstało przyjazne, bezpieczne i dające perspektywy środowisko pracy oparte na stabilnym zatrudnieniu (98% pracowników zatrudnionych jest na umowę o pracę). Relacje wewnętrzne oparte są na dialogu i wzajemnym szacunku. W relacjach z otoczeniem zewnętrznym spółka kieruje się tymi samymi zasadami. Komunikuje się z rynkiem w sposób transparentny i łatwo dostępny korzystając z różnych źródeł (dedykowane adresy e-mail, serwisy społecznościowe, spotkania on- line, wywiady, wydarzenia branżowe, etc.)ML System wypełnia obowiązki informacyjne spółek publicznych. Utrzymuje najwyższe standardy w zakresie komunikacji z inwestorami i pozostałymi interesariuszami. Dane publikuje w sposób rzetelny i trasparentny, zgodnie z przyjętą strategią komunikacji. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022 (zawierające dane finansowe i niefinansowe ora z aspekty ESG dostępne jest tutaj: https://ir.mlsystem.pl/wp-content/uploads/2023/05/SPRAWOZDANIE-ZARZ%C4%84DU-Z-DZIA%C5%81ALNO%C5%9ACI-MLS-ML-GK-2022.pdf