Strona główna > Baza wiedzy > Czy instalacja fotowoltaiki wymaga pozwolenia?
Prototyp generatora wodoru stworzony przez naukowców z ML System
9 grudnia 2021
Wizyta Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka w siedzibie spółki ML System S.A.
21 grudnia 2021

Czy instalacja fotowoltaiki wymaga pozwolenia?

Jedną z istotnych kwestii podczas planowania większości inwestycji budowlanych jest sprawdzenie, czy wymagają one uzyskania pozwolenia na budowę. Dotyczy to również fotowoltaiki, zarówno tej stawianej na gruncie, jak i instalacji montowanych na dachach budynków. Z tego artykułu dowiesz się, czy instalacja fotowoltaiki wymaga pozwolenia na budowę i w jakich przypadkach jest ono niezbędne, czy istnieją wyjątki od podstawowych przepisów w tej kwestii oraz gdzie można zgłosić się w celu otrzymania pozwolenia na budowę fotowoltaiki.

Fotowoltaika – pozwolenie czy zgłoszenie?

W zależności od wielkości instalacji fotowoltaicznej oraz innych uwarunkowań (przede wszystkim związanych z miejscem, w którym mają zostać umieszczone moduły PV), inwestycja może wymagać:

  • pozwolenia na budowę wydawanego przez odpowiedni organ,
  • zgłoszenia inwestycji do odpowiedniego urzędu,
  • zgłoszenia inwestycji w oddziale Państwowej Straży Pożarnej (szczegóły w punkcie “Kwestie niezależne od uzyskania pozwolenia na budowę fotowoltaiki: Przepisy przeciwpożarowe”).

Fotowoltaika do 50 kWp a pozwolenie na budowę

Zasadniczo w większości przypadków montaż fotowoltaiki o mocy do 50 kWp nie wymaga ani zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę. Dotyczy to zarówno instalacji fotowoltaicznych montowanych na budynkach, jak i tych stawianych na gruncie. Znaczenia nie ma również cel wytwarzania energii (komercyjnie czy na potrzeby własne obiektu). Istnieje jednak kilka istotnych wyjątków, w których fotowoltaika poniżej 50 kWp wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia inwestycji.

Konstrukcja dachowa przekraczająca 3 m wysokości

Fotowoltaika wymaga zgłoszenia, jeżeli jest montowana na dachu obiektu budowlanego, a wysokość urządzeń fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą wynosi ponad trzy metry.

Obiekt lub obszar wpisany do rejestru zabytków

W przypadku obiektu lub obszaru wpisanego do rejestru zabytków potrzeba zgłoszenia inwestycji lub uzyskania pozwolenia na budowę fotowoltaiki jest zależna od miejsca, gdzie mają zostać umiejscowione moduły fotowoltaiczne wraz z konstrukcją mocującą:

  • jeżeli fotowoltaika ma stanąć na gruncie znajdującym się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, konieczne jest zgłoszenie inwestycji w odpowiednim urzędzie
  • jeżeli instalacja fotowoltaiczna ma zostać umieszczona na obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę od odpowiednich organów

W obydwu przypadkach do dokumentacji powinna zostać dołączona zgoda wydana przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Taki dokument może być wydany na podstawie właściwych przepisów prawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przebudowa lub rozbudowa budynku wymagająca pozwolenia

Jeżeli inwestycja wymaga dokonania przebudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, na którym ma znaleźć się fotowoltaika, wymagane jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na budowę. Dotyczy to oczywiście wyłącznie takich modyfikacji, które same w sobie wymagają uzyskania takiej zgody.

Inwestycja ingerująca w środowisko naturalne

Jeśli inwestycja wymaga przeprowadzenia analizy potencjalnego wpływu na środowisko naturalne lub obszar Natura 2000, po przeprowadzeniu oceny konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę fotowoltaiki. Kwalifikacja inwestycji jest dokonywana zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Co do zasady, uzyskanie w odpowiednim urzędzie pozwolenia na budowę fotowoltaiki o mocy nieprzekraczającej 50 kWp jest konieczne również w przypadkach niewymienionych w tym akapicie, ale wiążących się ze znaczącą zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego i/lub zagospodarowania terenu. W razie wątpliwości powinno się zasięgnąć porady u organów odpowiedzialnych za wydawanie tego typu pozwoleń lub eksperta w dziedzinie prawa budowlanego.

Pozwolenie na budowę: fotowoltaika powyżej 50 kWp

W przypadku inwestycji w instalacje fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 50 kWp, zapisy prawa są jasne – każda fotowoltaika o takiej mocy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę fotowoltaiki?

W przypadku, jeżeli planowana inwestycja związana z fotowoltaiką wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia na budowę, można wnioskować o jego wydanie w starostwie lub urzędzie miasta. W rzadszych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę w urzędzie wojewódzkim – informację o takiej konieczności można uzyskać w urzędzie lub od ekspertów w dziedzinie prawa budowlanego.

Kwestie niezależne od uzyskania pozwolenia na budowę fotowoltaiki

Oprócz kwestii zgłoszeń i pozwoleń na budowę warto pamiętać również o innych obowiązkach prawnych związanych z instalacją fotowoltaiki. Najważniejsza jest zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami przeciwpożarowymi.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest niezbędna bez względu na wielkość i moc instalacji fotowoltaicznej. Uzyskanie dostępu do dokumentów określających dopuszczalne inwestycje na danym terenie oraz ich formę jest możliwe w lokalnym urzędzie miasta lub urzędzie gminy.

Jeżeli dany teren nie posiada wyznaczonego planu zagospodarowania przestrzennego, może być konieczne uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. W większości przypadków taka potrzeba zachodzi, gdy inwestycja istotnie modyfikuje sposób zagospodarowania terenu lub jego użytkowania, jednak przepisy nie są pod tym względem jednoznaczne, dlatego w razie wątpliwości najlepiej jest zasięgnąć rady w odpowiednim urzędzie.

Przepisy przeciwpożarowe

W przypadku fotowoltaiki o mocy przekraczającej 6,5 kWp konieczne jest uzgodnienie zakresu prac z odpowiednimi organami oraz dostosowanie szczegółów projektu do wymogów związanych z przepisami o ochronie przeciwpożarowej właściwymi dla tego typu inwestycji.

Joanna Kazimierczak

Komentarze są wyłączone.